ALGEMENE VOORWAARDEN
SB CONSULTANCY

 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van SB Consultancy Comm.V., met zetel te K. De Deckerstraat 20A, 2800 Mechelen ingeschreven in de KBO onder nummer 1000.412.963 ( “SB Consultancy”).

 

1. VOORWERP.

SB Consultancy verstrekt analyserapporten aan klanten (veelal advocaten) door middel van tactische en technische benadering van gegevens in dossiers (de “Analyses”). Daarnaast biedt SB Consultancy de website www.sb-consultancy.be (de “Website”) aan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het verstrekken van analyserapporten en het gebruik van de Website (de “Diensten”).

 

2. ANALYSES.

SB Consultancy en de klant zullen het precieze voorwerp en de modaliteiten van de Analyses bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden. SB Consultancy en de klant zullen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten. SB Consultancy zal de Diensten uitvoeren op correcte, professionele en efficiënte wijze en overeenkomstig de regels van de kunst, de wet en de deontologie. De verplichtingen van SB Consultancy zijn inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen. SB Consultancy kan niet garanderen dat een bepaald resultaat bekomen wordt of dat het rapport steeds volledig foutloos zal zijn.

 

3. ANALYSERAPPORT.

Het analyserapport van SB Consultancy dient als niet-bindend te worden beschouwd. SB Consultancy is niet aansprakelijk voor de correctheid of volledigheid van het analyserapport, noch voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis ervan. Het analyserapport is uitsluitend bedoeld voor interne doeleinden.

 

4. VERTROUWELIJKHEID.

a. SB Consultancy erkent dat alle informatie, gegevens(dragers), documenten en materialen die aan SB Consultancy worden verstrekt in het kader van het leveren van de Diensten, strikt vertrouwelijk zijn en eigendom blijven van de klanten. SB Consultancy zal de verkregen informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Analyses en zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden. SB Consultancy zal redelijke technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om de vertrouwelijkheid en het geheime karakter van de informatie te beschermen. SB Consultancy kan echter niet garanderen dat alle informatie steeds 100% beveiligd zou zijn (zo zal SB Consultancy niet aansprakelijk zijn voor bijv. hacking, virussen, enz.).

b. Klanten dragen de exclusieve verantwoordelijkheid aangaande de herkomst en oorsprong van de aan SB Consultancy toevertrouwde informatie. Klanten verbinden zich ertoe enkel rechtmatig verkregen informatie aan SB Consultancy bezorgen.

c. Eventuele ex-politieambtenaren werkzaam bij SB Consultancy zullen bij de Analyses geen inbreuk maken op artikel 458 Sw. Ex-politieambtenaren zullen geen informatie bekend maken die onder het beroepsgeheim valt of zou kunnen vallen, noch aan de klanten van SB Consultancy, noch aan eventuele derden.

 

5. GEBRUIK WEBSITE.

a. Gebruikers mogen de Website en de inhoud daarop slechts gebruiken voor eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt begrepen het maken van een kopie van de Website of de inhoud daarvan en het afdrukken daarvan. Het persoonlijk gebruik impliceert geen overdracht van auteursrechten. Ieder ander (o.a. commercieel) gebruik van de Website of de inhoud daarop (bijv. het wijzigen, verwijderen, verzenden, distribueren, opnieuw in licentie geven, uploaden, dupliceren) is niet toegestaan.

b. De gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de inhoud daarvan enkel voor wettelijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de Website of de inhoud te gebruiken voor bijv. hinderlijke, lasterlijke, haatdragend doeleinden. Het is ook niet toegestaan o.a. hinderlijk, lasterlijk of haatdragend materiaal te versturen via de Website of de contactgegevens daarop.

 

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

a. De Website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen de communicatie van SB Consultancy zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij SB Consultancy, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden van SB Consultancy liggen.

b. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten op de Website zoals beschreven in dit artikel. Het is niet toegestaan om o.a. tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. te kopiëren of te reproduceren (bijv. door screenshots te nemen) voor niet-persoonlijke doeleinden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SB Consultancy. Het is evenmin toegestaan om een koppeling naar de Website te maken (door bijv. framing) zonder voorafgaandelijke toestemming.

c. Tenzij anders overeengekomen, vormt het verstrekken van het analyserapport geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten van SB Consultancy aan de Klant, noch van de Klant aan SB Consultancy.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.

a. SB Consultancy is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, winstderving of verlies voortvloeiend uit, of verband houdend met, de Diensten verleend aan de Klant, behalve in gevallen van opzettelijke nalatigheid of grove fout.

b. De Website geeft een beschrijving weer van de diensten die SB Consultancy aanbiedt. SB Consultancy is niet aansprakelijk wanneer bepaalde verwachtingen niet worden ingewilligd. SB Consultancy probeert zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, maar garandeert niet dat deze informatie te allen tijde nauwkeurig, volledig, betrouwbaar of zonder fouten is. Deze informatie is bovendien onderhavig aan wijzigingen. SB Consultancy garandeert bovendien ook niet dat de Website virusvrij is.

c. SB Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de inhoud daarop. Gebruikers vrijwaren SB Consultancy tegen eventuele vorderingen, schade, honoraria van derden die voortkomen uit of in verband staan met zijn gebruik van de Website of de inhoud daarop.

d. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden schendt kan SB Consultancy alle rechtsmiddelen aanwenden. SB Consultancy kan bijvoorbeeld het IP-adres van gebruikers blokkeren.

 

8. HYPERLINKS.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden (bijv. sociale mediaplatformen en kranten). SB Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie weergegeven op de link, of waarvoor de link werd voorzien.

 

9. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.

SB Consultancy verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) na te leven. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatvinden in overeenstemming met de geldende privacy- en cookieverklaring van SB Consultancy.

 

10. RECHT & RECHTBANK.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen i.v.m. deze algemene voorwaarden.